Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Shiado Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Giấy chứng nhận quà tặng có sẵn cho khách sạn
Shiado Hostel
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Shiado Hostel: travel, culture, relax and the magic of Lisbon