Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Santa Maria Bayres

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn và nhà nghỉ trong Buenos Aires
Santa Maria Bayres
3.2   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Hostel in Buenos Aires, Bed and Breakfast in Buenos Aires