Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Melville Castle

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Edinburgh
Tài sản tốt nhất trong Edinburgh
Tài sản rẻ nhất trong Edinburgh

Nhất Scotland
Tài sản tốt nhất trong Scotland
Tài sản rẻ nhất trong Scotland

Tiết kiệm cho khách sạn trong Edinburgh, Scotland
Melville Castle

Khách sạn

Melville Castle, once home to the influential Dundas family, is located just 20 minutes' drive from Edinburgh’s city centre.