Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Le Tour Shanghai

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Shanghai
Tài sản tốt nhất trong Shanghai
Tài sản rẻ nhất trong Shanghai

Nhất China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Du lịch xuất sắc và khách sạn trong Shanghai, China
Le Tour Shanghai
4.4   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Le Tour Shanghai Youth Hostel is a simple and clean bed & breakfast hostel in the heart of Shanghai. We have a friendly atmosphere and very clean accommodation.