Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Gentes B and B

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Gentes B and B
Gentes B and B
4.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

gentes b&b is home, it’s in Rome, next to the Basilica of San Giovanni and it is open to all wish to walk through history, culture and magics of the eternal town. The most beautiful in the world. I'm Fabio, the innkeeper.